Biuro Projektowe AZAKO jest nowoczesną firmą, która zajmuje się projektowaniem sieci elektroenergetycznych. Nasze projekty wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami przy zachowaniu najwyższej staranności i precyzji. Pracownicy firmy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, by zapewnić profesjonalną realizację powierzonych nam zadań. Polityka firmy kieruje się zasadą wdrażania nowoczesnych rozwiązań w celu usprawnienia procesu projektowania, pozyskania nowych kontrahentów i zwiększenia konkurencyjności na rynku usług. Firma realizuje również ideę społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez włączanie się w akcje pomocowe na rzecz osób potrzebujących.


Biuro Projektowe AZAKO tworzą ludzie kreatywni nieobawiający się nowych wyzwań. Wiedza, doświadczenie i sumienność naszych pracowników są gwarancją otrzymania najwyższej jakości produktów oraz profesjonalnej obsługi. W zakresie świadczonych usług oferujemy m.in. wykonywanie projektów sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, a także przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia. Nasze Biuro posiada bogate doświadczenie w realizacji zadań na rzecz firm takich jak : PGE Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A., PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie-Dystrybucja Energii Elektrycznej, czy Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Częstochowa.

Posiadamy rekomendacje jednej z największych firm w Polsce:
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Asystent projektanta - więcej informacji w ogłoszeniu

Elektromonter - więcej informacji w ogłoszeniu

Pomocnik elektromontera - więcej informacji w ogłoszeniu

Kierownik robót budowlanych - więcej informacji w ogłoszeniu

Operator koparki - więcej informacji w ogłoszeniu

Projektant sieci elektroenergetycznych - więcej informacji w ogłoszeniu

Pracownik działu prawnego - więcej informacji w ogłoszeniuBiuro Projektowe AZAKO, którego właścicielem jest Andrzej Zalega rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. W krótkim czasie kilkuosobowa firma przekształciła się w przedsiębiorstwo zatrudniające kilkadziesiąt osób. Dziś firmę należy uznać za prężnie rozwijający się podmiot, który na rynku wykorzystuje swój potencjał. Kreatywność, otwartość na nowe idee i wyzwania a także kontakty z firmami wdrażającymi nowoczesne technologie w branży elektroenergetycznej przyczyniają się do poszerzenia oferty oraz pozyskiwania nowych kontrahentów. Mocną strony firmy jest również wykorzystywanie w codziennej pracy nowoczesnego sprzętu i innowacyjnych technologii. Biuro Projektowe AZAKO jest firmą godną zaufania dążącą do świadczenia usług najwyższej jakości.

Kontakt:
  • Miejscowość: Dzielna
  • Numer: 32dB
  • Kod pocztowy: 26-300 Opoczno
  • Telefon: 44 754 40 20
  • Email: biuro@azako.pl
  • Skrzynka epuap: AZAKO
  • Godziny pracy: 7:00 - 15:00
Formularz kontaktowy:

Informacja o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88], zwane dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:
1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Biuro Projektowe AZAKO z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 49, 26-300 Opoczno, tel. 44 754 40 20, e-mail: info@azako.pl.
2.Celem przetwarzania otrzymanych danych jest wykonanie czynności cywilnoprawnych i administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej na zlecenie Inwestora w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu lub rozbiórki urządzeń sieci elektroenergetycznych.
3.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i żądania ich kopii, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania prze-twarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO. Podanie danych jest niezbęd-ne do zawarcia umowy oraz osiągnięcia zakładanego celu.
5.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6.Dane osobowe po zakończeniu realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej będą przekazane w wersji papierowej i elektronicznej Inwestorowi. Administrator danych nie będzie przeka-zywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 1)uprawnione organy publiczne,
 2)podmioty dostarczające korespondencję,
 3)podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych,
 4)podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobo-we.
8.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym:
 1)dane w postaci papierowej w zakresie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projekto-wej przez okres 2 lat od daty jej zakończenia w związku z udzieleniem rękojmi i gwarancji z tytułu wad i usterek w dokumentacji,
 2)dane w postaci elektronicznej do chwili wycofania zgody,
 3)w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego żądania o usunięcie, ograniczenie, zaprzestanie przetwa-rzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10.Z inspektorem możesz skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@azako.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.